SPIS TREŚCI:

Definicje pojęć

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.

Rozdział IV.  Umowa związana z prowadzeniem konta w ramach usługi świadczonej  drogą elektroniczną.

Rozdział V. Usługa polegająca na zawarciu umowy kupna – sprzedaży w trybie online.

Rozdział VI . Usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca zamieszczenie opinii o produkcie prezentowanym na stronie sklepu internetowego.

Rozdział VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na składaniu zapytania o interesujący Usługobiorcę produkt/y - Zapytaj o produkt”,

Rozdział VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną „Poleć znajomemu”.

Rozdział IX. Sposób rozwiązania umowy związanej z prowadzeniem kontem.

Rozdział X. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.

Rozdział XI Tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział XII. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego.

Rozdział XIII.Punkt kontaktowy.

Rozdział XIV. Postanowienia końcowe.

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zwany dalej „regulaminem”

Usługodawca – KAMILOS SP. Z O.O. z/s w UŁĘŻ ul. 207; 08-504 Ułęź, KRS: 0000655194 REGON: 366154082 NIP PL: 5060114419zwana w dalszej części regulaminu na stronie internetowej „ motoryki.pl.”

Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

Możliwość pobrania KAMILOS SP. Z O.O. z/s w UŁĘŻ ul. 207; 08-504 Ułęź,

NIP: 5060114419

Regon: 366154082

Dane do kontaktu:

Numer/y telefonu:  533 700 026

Adres e-mail: motorykipl@gmail.com

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji w zakresie świadczonych usług drogą elektroniczną:

MotoRyki

Przemysłowa 12a,

08-500 Ryki

Polska

Definicje pojęć:

Ilekroć w treści pojawi się pojęcie:

Karta produktu/towaru – wyświetlany przez system sklepu internetowego opis towaru obejmujący jego zdjęcie, cenę, dostępność rozmiarów, cechy użytkowe.

Klient Usługobiorca (patrz niżej), który dokonał zamówienia lub zakupił towar od Usługodawcy.

Konto – oznaczony indywidualna nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie zakładania konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, będący adresem e-mail, identyfikujący osobę posiadającą dostęp do założonego konta.

Hasło – ciąg  znaków literowy, cyfrowych lub innych, znany Usługobiorcy posiadającemu dostęp do założonego konta.

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

Produkt/towar - prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

Sklep internetowy – prowadzona przez Usługodawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części regulaminu „sklepem internetowym”.

Strona internetowa – dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny) odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.rockglany.com

System teleinformatyczny –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego działającego w domenie  motoryki.pl

2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.

3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy powinni stosować na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter nieodpłatny.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię sklepu internetowego.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1.Usługodawca w ramach prowadzonego sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

- założeniu, prowadzeniu, usunięciu konta w sklepie internetowym,

- zawieraniu w ramach prowadzonego sklepu internetowego umów kupna-sprzedaży w trybie online na prezentowane na stronie internetowej produkty,

- zamieszczaniu opinii na temat produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego,

- składaniu zapytania o interesującym Usługobiorcę produkcie - „Zapytaj o produkt”,

- przesyłania drogą elektroniczną, ewentualnego „polecenia” danego produktu – „Poleć znajomemu”

2. Usługobiorcy mają możliwość zakończenia korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w każdym czasie, a także przerwania procesu składania zamówienia (elektroniczny formularz zamówienia) do momentu kliknięcia checkboxa „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców minimalnych wymagań technicznych:

- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,

- posiadanie aktywnej poczty e-mail,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


IV. Umowa związana z prowadzeniem konta w ramach usługi świadczonej  drogą elektroniczną

1. Założenie konta na stronie sklepu internetowego, w tym jego prowadzenie jest bezpłatne.

2. Aby założyć konto w sklepie internetowym należy wykonać następującą procedurę rejestracji:

- na stronie głównej sklepu internetowego, w lewym rogu, należy kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”,

- następnie należy wpisać e-mail i hasło, które wymaga w kolejnym wyświetlonym polu potwierdzenia,

- na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail potwierdzający dokonanie rejestracji w sklepie internetowym wraz z linkiem uwierzytelniającym, którego kliknięcie powoduje zakończenie procesu rejestracji i możliwość edycji profilu klienta w wyświetlonej zakładce „Moje konto”.

3. Założenie konta w sklepie internetowym możliwe jest także w procesie składania zamówienia.

4. Aby rozpocząć procedurę składania zamówienia, o której mowa w pkt. 3, należy kliknąć wybrany produkt, a następnie postępować zgodnie z wyświetlonymi ikonami:

- po wybraniu interesującego Usługobiorcę modelu obuwia należy kliknąć na jego zdjęcie celem wyświetlenia się karty produktu,

- proces składania zamówienia zostaje kontynuowany po kliknięciu  na checkbox „do  koszyka”,

- następnie Usługobiorca dokonuje wyboru sposobu dostawy i chcąc przejść do kolejnego etapu klika przycisk „Zamawiam”,

- system wyświetla trzy dostępne opcje umożliwiające złożenie zamówienia – poprzez rejestrację, bez rejestracji za pomocą standardowego formularza zamówienia, w systemie logowania (dotyczy Usługobiorców posiadających konto),

- złożenie zamówienia z jednoczesnym założeniem konta możliwe jest po kliknięciu na chceckbox „Zarejestruj się”,

- po wykonaniu tej czynności zostaje wyświetlony formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane: Imię i nazwisko, telefon, e-mail, hasło (a następnie powtórzenie hasła), dane adresowe (miejscowość, ulica i nr domu, kod pocztowy, kraj), opcja ewentualnego wskazania adresu wysyłki oraz uwagi do składanego zamówienia,

- zakończenie procesu związanego ze złożeniem zamówienia (patrz. Regulamin, rozdział V) finalizuje proces rejestracji konta w sklepie internetowym.

V. Usługa polegająca na zawarciu umowy kupna - sprzedaży w trybie online

Elektroniczne formularze zamówienia

1.Klienci sklepu internetowego mają możliwość zawarcia umowy kupna - sprzedaży w trybie online za pomocą środków porozumiewania się dla odległość, stosując:

- formularze dostępne w sklepie internetowym w ramach świadczonych usług drogą elektroniczną,

-  pocztę e-mail,

2. W przypadku chęci skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach narzędzi dostępnych w sklepie internetowym, należy wybrać interesujący klienta produkt, a następnie wcisnąć  checkbox „Do koszyka” .

3. W kolejnym kroku system wyświetla dostępne sposoby dostawy wraz z kosztami transportu, umożliwiające dokonanie przez Usługobiorcę formy dostarczenia zamawianego towaru.

4. Wyświetlony formularz, o którym mowa w pkt. 4, zawiera ponadto opcjonalnie możliwość dodanie nowych produktów do zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kontynuuj zakupy” lub kontynuacji składanego zamówienia poprzez kliknięcie na checkbox „Zamawiam”.

5. Klikając checkbox „zamawiam” Usługobiorca dokonuje wyboru opcji wypełnienia danych kontaktowych niezbędnych dla realizacji umowy.

6. Opcja, o której mowa w pkt. 5 obejmuje:

- rejestrację i założenie konta (tryb opisany w rozdziale IV „Umowa prowadzenia konta w zakresie świadczenia usługi drogą elektroniczną”),

- wypełnienie formularza zamówienia, bez konieczności rejestracji, z następującymi danymi:    ( Imię, Nazwisko, dane adresowe: ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj),

- system logowania, dla Usługobiorców posiadających konto w sklepie internetowym.

7. Na wyświetlonym interaktywnym formularzu zamówienia, ze wskazanymi danymi osobowymi do wypełnienia, przewidziana jest również możliwość wpisywania dodatkowych uwag związanych ze składanym zamówieniem, które można zgłaszać w przewidzianym w tym celu polu umożliwiającym dogodną edycję tekstu.

8. Procedura złożenia zamówienia zostaje zakończona z momentem podsumowania zamówienia, następnie kliknięcia checkboxa „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a następnie przesłania na adres e-mail Usługobiorcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji wraz ze wszystkimi jego składnikami oraz pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna- sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

10. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

11. Aby móc rozpocząć procedurę polegającą na złożeniu zamówienia za pomocą elektronicznego formularza zamówienia Usługobiorca z prezentowanego na stronie internetowej katalogu towarów wybiera interesujący go model, a następnie klika na kartę produktu.

  Aktywna poczta e-mail

1.Zamówienia można dokonać także poprzez przesłanie bezpośrednio na adres e-mail Usługodawcy treści oferty z następującymi danymi:

- podanie towaru, w tym określenie jego modelu a także zamawianej ilości,

- cenie za wskazany towar,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty za produkt,

- dane osobowe (Imię i nazwisko, adres elektroniczny e-mail, numer telefonu, adres dostawy)

2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail Usługobiorcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 2 zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych  Klienta, wybranego sposobu płatności i dostawy oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 

VI. Usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca zamieszczenie opinii o produkcie prezentowanym na stronie sklepu internetowego

1. Usługa dodania opinii o produkcie prezentowanym na stronie sklepu internetowego umożliwia ocenę – zaopiniowanie towaru m.in. w zakresie jego funkcjonalności, użytkowania, czy także ewentualnego polecenia.

2. W celu dodania opinii, o której mowa w pkt. 1, należy kliknąć ikonę „dodaj opinię” a następnie uzupełnić wyświetlone przez system pola wraz z treścią opinii.

3. Opinia wystawiona przez Usługobiorcę zostanie zamieszczona na stronie internetowej sklepu w zakładce „Opinie klientów” w przesłanej treści i bez wskazywania  danych identyfikujących zamieszczającego opinię (anonimizacja danych- z użyciem nicku).

4. Usługa ma charakter jednorazowy i na każde żądanie Usługobiorcy, przesłane w dowolnej formie, treść dodanej opinii zostanie usunięta ze strony internetowej.

VII. Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na składaniu zapytania o interesujący Usługobiorcę produkt/y - „Zapytaj o produkt”

1. Przy każdym towarze, na karcie produktu,  prezentowanym na stronie sklepu internetowego dostępna jest usługa umożliwiająca przesłanie zapytania odnośnie interesującego Usługobiorcę towaru – „Zapytaj o produkt”.

2. Usługobiorcy chcący skorzystać z usługi, o której mowa w pkt. 1, klikają na ikonę „zapytaj o produkt”, a następnie wpisują swój adres e-mail oraz pytanie odnoszące się do danego towaru.

3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostaje przesłana informacja udzielająca odpowiedzi na zadane pytanie i realizująca w tym zakresie dostępną usługę.

 

VIII. Usługa świadczona drogą elektroniczną – „Poleć znajomemu”

1.Na karcie każdego z produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego istnieje możliwość jego polecenia innym ewentualnym Usługobiorcom.

2. Dla skorzystania z usługi, o której mowa w pkt .1 , należy kliknąć na ikonę „Poleć znajomemu”, a następnie wpisać e-mail Usługobiorcy oraz adres elektroniczny użytkownika na który zostanie przesłana informacja o „polecanym” produkcie.

3. Usługa ma charakter jednorazowy i zostaje zrealizowana z momentem przesłania na adres e-mail użytkownika, o którym mowa w pkt. 2, wiadomości o polecanym towarze.

 

IX. Sposób rozwiązania umowy związanej z prowadzeniem kontem.

1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie internetowym , która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt.1, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy, bądź korespondencyjnie.

3. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

X. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku „ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  1. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Usługobiorcę adres e-mail, można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez:

-  wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy motorykipl@gmail.com

- telefonicznie:  533 700 026

3.W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 12 godzin  od otrzymanie e-maila, o którym mowa w pkt. 2.

4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania korekty zmian.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy, telefonicznie, korespondencyjnie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym adres e-mail Usługobiorcy oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.

XII. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie motoryki.pl  jest KAMILOS SP. Z O.O. z/s w UŁĘŻ ul. 207; 08-504 Ułęź, KRS: 0000655194 REGON: 366154082 NIP PL: 5060114419 (Usługodawca), decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  1. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.).

3. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:

- imię i nazwisko,

- adres dostawy/korespondencyjny,

- adres e-mail,

- numer telefonu kontaktowego.

4. Niepodanie danych, o których mowa w pkt.3, spowoduje odmowę świadczenia usługi drogą elektroniczną  polegającą na zawarciu umowy sprzedaży poprzez nie przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. W związku z wykonaniem zamówienia, w tym dostawą zakupionego towaru, dane osobowe klientów takie jak: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, przekazywane są (w zależności od wybranego sposobu dostawy) firmie kurierskiej K-ex lub InPost Sp. z o.o. bądź Poczcie Polskiej S.A., które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

6. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po wyrażeniu przez niego zgody.

7. W przypadkach, określonych w pkt 6, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.

6. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

 

XIII. Punkt kontaktowy

1.Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:

- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,

- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,

- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.)

4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności,  w przypadku:

- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie motoryki.pl mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,

4. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.

5. W przypadku Usługobiorców prowadzących konto w sklepie internetowym tekst jednolity zmienionego regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego Regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania e-maila.

6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: motoryki.pl

7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: motoryki.pl. W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany w taki sposób, który umożliwi pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 roku.